100,000 تومان
200,000 تومان
800,000 تومان
800,000 تومان

دوره مقدماتی نرم افزار R

حضوری و غیر حضوری

500,000 تومان
600,000 تومان