دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

عنوان دوره

تاریخ و ساعت برگزاری

برگزار کننده

مدرس

لینک ورود

781/01/13

13:54

مجتبی قاسمی

مدرس 2

1349/01/12

13:51

مجتبی قاسمی

مدرس 2

1402/04/01

13:50

مجتبی قاسمی

مدرس 1

1402/04/01

13:49

مجتبی قاسمی

مدرس 1

عنوان دوره

تاریخ و ساعت برگزاری

برگزار کننده

مدرس

لینک ورود

1402/04/01

13:50

مجتبی قاسمی

مدرس 1

عنوان دوره

تاریخ و ساعت برگزاری

برگزار کننده

مدرس

لینک ورود

1349/01/12

13:51

مجتبی قاسمی

مدرس 2

عنوان دوره

تاریخ و ساعت برگزاری

برگزار کننده

مدرس

لینک ورود

1402/04/01

13:49

مجتبی قاسمی

مدرس 1

عنوان دوره

تاریخ و ساعت برگزاری

برگزار کننده

مدرس

لینک ورود

781/01/13

13:54

مجتبی قاسمی

مدرس 2