دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

kalatebojdi1

آقای دکتر مجید کلاته بجدی

مدیر آموزش های آزاد و مجازی

avatar2

آقای سعید نشاط

آموزش های مجازی

behrozi

آقای یاسین بهروزی

مرکز آموزش های آزاد