دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

kalatebojdi1
انتصاب: 3 اسفند 1398

آقای دکتر مجید کلاته بجدی

مدیر آموزش های آزاد و مجازی

aryanfar1
انتصاب: 25 خرداد 1390

آقای دکتر احمد آریانفر

مدیر آموزش های آزاد نوبت دوم و خارجی

hoseini1
انتصاب: 20 آذر 1386

آقای دکتر محمد حسین حسینی

مدیر آموزش های آزاد ونوبت دوم دانشگاه

avatar2
انتصاب: 1382

آقای محمد حسین رضایی گل

مدیر امور آموزش های آزاد

khozeymenezhad1
انتصاب: 3 اسفند 1394

آقای دکتر حسین خزیمه نژاد

مدیر آموزش های آزاد نوبت دوم و خارجی

sayari1
انتصاب: 24 فروردین 1388

آقای دکتر محمد حسن سیاری

مدیر آموزش های آزاد ونوبت دوم دانشگاه

nasrabadi1
انتصاب: 1383

دکتر محمد مهدی نصرآبادی

مدیر امور آموزش های آزاد و نوبت دوم و دانشجویان خارجی