دوره های آموزشی نرم افزار پایتون کالج دانشگاه بیرجند (آنلاین)

غیرحضوری

 ***ابتدا پیش ثبت نام خود را انجام دهید در صورت به حد نصاب رسیدن دوره ثبت نام نهایی انجام خواهد…

رایگان!

بازاریابی و تبلیغات

حضوری و غیر حضوری

1,500,000 تومان

آموزش پایتون و جنگو برای ایجاد APIهای سمت سرور

حضوری و غیر حضوری

مقدمه برای یادگیری پایتون: Daneshjooyar.com/python-course

950,000 تومان

Laravel-Framework

حضوری و غیر حضوری

1,700,000 تومان

MVC-composer

حضوری و غیر حضوری

950,000 تومان

OOP-solid-Design patterns

حضوری و غیر حضوری

900,000 تومان