دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

1

تکمیل فرم درخواست تدریس به صورت آنلاین

4

عقد قرارداد و شروع به کار

2

بررسی و پذیرش فرم تقاضای تدریس متقاضی

3

ارسال فیلم تدریس