دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

این آزمون دارای دو بخش کتبی و شفاهی می باشد. در قسمت کتبی ازمون تستی جهت ارزیابی سطح عمومی زبان شما طراحی شده است و شامل Vocabulary ،Grammar ،Listening و Reading و 40 پرسش است و آزمون شفاهی بعد از اعلام نمره آزمون کتبی در Google Meet توسط اساتید زبان از شما عزیزان زبان آموز گرفته خواهد شد.

پیش از آزمون تستی به نکات زیر توجه فرمایید:

  1. زمان آزمون: 40 دقیقه
  2. امکان شرکت در آزمون، تنها یک بار و بدون امکان توقف می باشد.