دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

دوره توجیهی بدو خدمت توسط کالج دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود

کالج دانشـگاه بیرجند به عنوان مجری ذیصلاح برگزارکننـده دوره آموزش توجیهی بـدو خدمت و دوره های آموزش ضمن خـدمت کارکنان دولت با اعتبار درج در پرونـده آموزشـی کارکنان دولت، دوره های آموزش توجیهی بدو خدمت همکاران تازه استخدامی را باهمـاهنگی سازمان مـدیریت و برنامه ریزی اسـتان از 5 شـهریور1401برگزار می‌کنـد. 
خواهشـمند است همکاران محترمی که از شرکتی و قراردادی با توجه به بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور مبنی بر تبدیل وضع ایثارگران، به رسمی قطعی تبدیل وضع شده اند، شرکت نمایند. لازم بـه ذکر است کلاس های شـرکت کنندگان ادارات و سازمان های شـهربیرجند حضوری و سایر شهرها به صورت آنلاین در سامانه وبینار دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود. آزمون کلیه شرکت کنندگان بصورت حضوری و دو هفته پس از پایان کلاس ها می باشد.
تاریخ برگزاری دوره‌ها: از 5 شهریور 1401 تا 31شهریور1401
ثبت نام: سایت کالج دانشگاه www.college.birjand.ac.ir منوی خدمت به سازمان ها>آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت
کلاس های حضوری: پردیس شهدای دانشگاه بیرجند – کلاسهای آنلاین: Ac5.birjand.ac.ir/khedmatbu601
شماره تماس: آقای بهروزی (کالج دانشگاه) 3102744- خانم راستگو(مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری) 31021093 – آقای اکبری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی )31272381