500,000 تومان
2,500,000 تومان
600,000 تومان
200,000 تومان

دوره آموزشی شناسایی سنگ های نیمه قیمتی

حضوری

-مفهومسنگوکانیآشناییبامبانیواصطلاحاتاولیهگوهرشناسیردهبندیسنگهایقیمتیمعرفیابزارهایاولیهگوهرشناسیآشناییباسبکهایتراشآشناییبانحوهارزیابیکیفیتتراشگوهرهاآموزشبلورشناسیآموزشنحوهتشخیصپدیدههاینوریدرگوهرهاآموزششناساییگوهرهایبهسازیشدهشناساییگوهرهایمصنوعیمفهومسنگهاینیمهقیمتیوقیمتیچگونگیشکلگیریسنگهاینیمهقیمتیسنگهاینیمهقیمتیآلیسنگهاینیمهقیمتیایرانسنگهاینیمهقیمتیمتداولدرایرانشناساییسنگهابااستفادهازابزارسادهچگونگیشناختگوهرطبیعیازغیرطبیعی

800,000 تومان