دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

1

تکمیل فرم درخواست تدریس به صورت آنلاین

4

شرکت در آزمون شفاهی پس از قبولی در آزمون کتبی

2

بررسی و پذیرش فرم تقاضای تدریس متقاضی

5

شرکت در دوره تربیت مدرس

3

دعوت به شرکت در آزمون کتبی

6

عقد قرارداد و شروع به کار