فرهنگی ( ۰ زیر مجموعه )

پژوهشي ( 1 زیر مجموعه )

اجرايي ( ۰ زیر مجموعه )

سازماني ( ۰ زیر مجموعه )

ارتقاء،‌ توانمندسازي،‌ يادگيري مادام العمر ( ۰ زیر مجموعه )

ارتباط با جامعه ( ۰ زیر مجموعه )