دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

خلاصه عملکرد کمیته کالج دانشگاه در سال 1400