دانشگاه بیرجند

جامعه محور، مهارت آموز، کارآفرین​

تفاهم برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان شرکت کویرتایر توسط کالج دانشگاه بیرجند

جلسه حضوری  به منظور برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان شرکت کویرتایر با حضور دکتر کلاته بجدی، مدیر کالج دانشگاه و بهروزی، مسئول آموزشهای آزاد با مهندس فریور، مدیر منابع انسانی شرکت کویرتایر  روز شنبه ۲۵ دی  1400 برگزار شد.
در این جلسه درباره برگزاری دوره‌های آموزشی و همکاری آموزشی مقرر شد اولین دوره آموزشی بسته نرم افزارهای آماری به زودی برای کارکنان شرکت کویر تایر توسط کالج دانشگاه برنامه‌ریزی  گردد برای سایر آموزش‌ها به تدریج برنامه ریزی گردد.